Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy Mały Płock

ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie zapraszam na obrady XXXIII sesji  Rady Gminy  Mały Płock, która odbędzie się w dniu  18 grudnia 2017r. w sali  Gminnego Ośrodka Kultury  w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi  o godz.10-tej.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 • Otwarcie obrad.
 • Przyjęcie porządku dziennego.
 • Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Gminy.
 • Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 • Interpelacje radnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet radnym Gminy Mały Płock.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Mały Płock na 2018 rok.
 • Odpowiedzi na interpelacje.
 • Wolne wnioski-
  a) Wystąpienie Starosty Kolneńskiego odnośnie budowy drogi Rudka Skroda – Ruda Skroda - przy wspólnej realizacji.
  b) Wystąpienie Wójta Gminy Zbójna odnośnie budowy drogi Rudka Skroda – Ruda Skroda - przy wspólnej realizacji.
 • Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka