Zapytanie ofertowe dot. urn wyborczych

Mały Płock, dnia 09.06.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poź. zm.), co oznacza, że postanowień ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30.000 euro

 

Zamawiający:

Gmina  Mały Płock

 1. Jana Kochanowskiego 15

18 – 516 Mały Płock

NIP 291 01 79 505

tel. 86 – 279-13-12

fax 86 – 279-12-50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

zaprasza do składania ofert na zadanie

„ Dostawa urn wyborczych dla Gminy Mały Płock”

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest dostawa do siedziby Zamawiającego urn wyborczych.

Opis urn wyborczych wraz z ilością poszczególnych asortymentów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wraz z ofertą wykonawca prześle zdjęcia z dokładnym opisem proponowanego asortymentu.

Oferty, które nie będą zawierały zdjęć wraz z dokładnym opisem, zostaną odrzucone.

 1. Kryterium oceny ofert – cena 100%

    Oferta cenowa powinna być podana w złotówkach.

 1. Termin realizacji zamówienia – do 31 lipca 2017 r.
 2. Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy.
 3. Miejsce realizacji – Urząd Gminy w Małym Płocku, ul. Jana Kochanowskiego 15,

                                       18 – 516 Mały Płock.

 1. Rodzaj płatności – podstawą do dokonania płatności będzie wystawiona faktura z terminem

                                      płatności 21 dni od daty jej wpływu do Urzędu.

 1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert
 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem „Dostawa urn wyborczych dla Gminy Mały Płock”
 1. w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Małym Płocku, ul. J. Kochanowskiego 15

              18 – 516 Mały Płock,

 1. lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2017 r. do godz. 9.00

 • Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu do Urzędu)
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego i podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli.
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta spełni wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu oraz który zaoferuje najkorzystniejszą cenę brutto.

Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy.

       Urząd Gminy w  Małym Płocku zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia i nie   

       wyłonienia Wykonawcy bez podawania przyczyny.

       Informacja o wyborze oferty, bądź informacja o unieważnieniu postępowania zostanie

       zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Mały Płock

 

                                                                                                                           Józef Dymerski

Załączniki:
FileFile size
Download this file (zapytanie ofertowe 2017 - urny wyborcze.docx)zapytanie ofertowe 2017 - urny wyborcze.docx18 kB