Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mały Płock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) oraz Uchwałą Nr XX/99/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mały Płock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wyznaczenia terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego w granicach udokumentowanego złoża piasków „Mściwuje" położonego w obrębie Mściwuje, gm. Mały Płock.

Z projektem zmiany studium wraz z prognozą będzie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Mały Płock przy ul. Kochanowskiego 15,w dniach 13.sierpnia 2020 do dnia 13 września 2020 r.. www

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 11 września 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Małym Płocku w godz. 13.00 - 15.00. Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mały Płock z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 roku.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektroniczanej skrzynki pocztowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mały Płock. Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, tel. 86 279 13 12, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody osoby, której dane będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie np. nr telefonu, w  celu realizacji procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock
  3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (jeżeli dane nie zostały bezpośrednio zebrane od Pani/Pana – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych), w przypadkach określonych w przepisach RODO.
  4. Dane osobowe w zakresie numeru telefonu przetwarzane są na podstawie zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Pełną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie malyplock.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub w siedzibie Administratora.

Urząd Gminy w Małym Płocku informuje, że punkt konsultacji społecznych w gminie Mały Płock dotyczący zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego związanej z przeznaczeniem terenów udokumentowanego złoża piasku „Mściwuje I”

Znajduje w budynku Urzędu Gmin w  Małym Płocku wejście 2  pokój nr 2. Czynny w godzinach 8 – 15. Dla osób niepełnosprawnych punkt konsultacyjny w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małym Płocku.

Dowóz osób niepełnosprawnych na konsultację i debatę społeczną zapewni Urząd Gminy. W sprawie dowozu prosimy o kontakt z P. Jerzym Duchnowskim tel. Nr 86 2791321