Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie bezpłatnego użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chludniach - Włodkach

ZARZĄDZENIE NR 35/2020

WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie bezpłatnego użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chludniach - Włodkach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713),  oraz art. 25 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020r. poz. 65) zarządzam co następuje.

§ 1. Przeznacza się do oddania w bezpłatne użyczenie na okres 10 lat nieruchomości oznaczone nr 30/1, 30/3 o powierzchni łącznej 1,5498 ha stanowiące własność Gminy Mały Płock położone w miejscowości Włodki, dla których Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą nr LM1L/00025710/1, wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15 na okres 21 dni, zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu.

§ 3. Użyczone nieruchomości będą przeznaczone na realizację następujących celów statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Chludniach – Włodkach:

1)      Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.

2)      Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.

§ 4. Informacje o wywieszeniu wykazu ogłosić w prasie lokalnej oraz podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości położenia nieruchomości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Mały Płock

Józef Dymerski

 

Załączniki:
FileFile size
Download this file (wykaz nieruchomości.pdf)wykaz nieruchomości.pdf387 kB