Gospodarka odpadami

Informacja dot. segregacji odpadów

Mieszkańcy Gminy Mały Płock zobowiązani są do nabycia na własny koszt worków lub pojemników służących do segregacji odpadów komunalnych. Powinny one spełniać wymagania wynikające z przepisów odrębnych oraz  obowiązujących Polskich Norm lub posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.)”.

 

Czytaj więcej...

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2018 r.

Szanowni Państwo, w załączniku znajdą Państwo obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mały Płock. Zamieszczony poniżej harmonogram trafi wkrótce do Państwa domów łącznie z informatorem dotyczącym zasad selektywnej zbiórki odpadów obowiązującym od w naszej gminie od 2018 r. Znajdą w nich Państwo, oprócz harmonogramu odbioru odpadów, wiele cennych uwag i informacji jak segregować odpady.

 

Czytaj więcej...

Wspólny system segregacji odpadów – informator Gminy Mały Płock

Od 1 stycznia 2018 roku na terenie całego kraju wchodzi Wspólny System Segregacji Odpadów. Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy dla gmin na wdrożenie wspólnych zasad tj.:

  • na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Czyli należy to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.
  • oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 1 lipca 2017 r. tj. do 31 grudnia 2017 r.

    Czytaj więcej...

Naklejki na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów

Naklejki zostały wykonane w celu oznakowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, by ułatwić w ten sposób po ich oklejeniu znalezienie odpowiedniego pojemnika przeznaczonego do gromadzenia odpadów danego rodzaju: „Metale i tworzywa sztuczne”„Papier”„Szkło kolorowe”, "Szkło bezbarwne", „Bio”.

 

Czytaj więcej...

Jak segregować?

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Czytaj więcej...

Kupuję odpowiedzialnie… i śmiecę mniej!

Najlepszym sposobem na poradzenie sobie z górą śmieci jest ograniczenie ich ilości. Najlepiej zacząć już podczas następnej wizyty w sklepie. Ruszając na zakupy, pamiętajmy, że każda nasz zakup ma wpływ na stan środowiska naturalnego. To właśnie dzięki naszym decyzjom przy kasie możemy znacznie ograniczyć ilość wytwarzanych śmieci. 

 

Czytaj więcej...

Informacje dot. odbierania odpadów na terenie gminy Mały Płock

1. Numer konta do dokonywania opłat za wywóz odpadów:

18 8754 0004 0130 0097 2000 0020 BS Kolno o/Mały Płock 

(Wzór przekazu pocztowego dostępny jest do pobrania w załączniku poniżej)

 

2. Sposób sortowania odpadów w gminie Mały Płock (zgodnie z § 8 ust 4 Uchwały Rady Gminy Mały Płock Nr XXXI/162/17 z dn. 27.10.2017r.):

Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w odpowiadających obowiązującym normom pojemnikach lub workach w następujących kolorach:

1) ŻÓŁTY z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania metalowe
i opakowana wielomateriałowe
2) NIEBIESKI z napisem „Papier” z przeznaczeniem na papier i tekturę
3) BIAŁY z napisem „Szkło bezbarwne” z przeznaczeniem na szkło bezbarwne
4) ZIELONY z napisem „Szkło kolorowe” z przeznaczeniem na szkło kolorowe
5) BRĄZOWY z napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone

 

 

3. Pozostałe informacje:

a) Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mały Płock:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  w Kolnie Sp. z o.o,

ul. Kolejowa 4A

18-500 Kolno

 

b) Informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mały Płock zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Czartoria, 18-413 Miastkowo

 

c) osiągniętych przez gminę Mały Płock oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Na rok 2016 - 18%

Poziom w gminie Mały Płock - 14,79%

 

d) punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Mały Płock, wraz ze wskazaniem godziny przyjmowania odpadów:

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Ogrodowa 1

18-516 Mały Płock

godz: 07:00 - 15:00

Wzór deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aktualny i obowiązujący wzór deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującą uchwałą nr VIII/69/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 5 sierpnia 2015r. Do składanej deklaracji należy załączyć oświadczenie, dostępne również do pobrania poniżej.

 

Wzór zaktualizowano w dn. 22.05.2017r.