Informacje dot. odbierania odpadów na terenie gminy Mały Płock

1. Numer konta do dokonywania opłat za wywóz odpadów:

18 8754 0004 0130 0097 2000 0020 BS Kolno o/Mały Płock 

(Wzór przekazu pocztowego dostępny jest do pobrania w załączniku poniżej)

 

2. Sposób sortowania odpadów w gminie Mały Płock (zgodnie z § 8 ust 4 Uchwały Rady Gminy Mały Płock Nr XXXI/162/17 z dn. 27.10.2017r.):

Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w odpowiadających obowiązującym normom pojemnikach lub workach w następujących kolorach:

1) ŻÓŁTY z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania metalowe
i opakowana wielomateriałowe
2) NIEBIESKI z napisem „Papier” z przeznaczeniem na papier i tekturę
3) BIAŁY z napisem „Szkło bezbarwne” z przeznaczeniem na szkło bezbarwne
4) ZIELONY z napisem „Szkło kolorowe” z przeznaczeniem na szkło kolorowe
5) BRĄZOWY z napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone

 

 

3. Pozostałe informacje:

a) Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mały Płock:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  w Kolnie Sp. z o.o,

ul. Kolejowa 4A

18-500 Kolno

 

b) Informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mały Płock zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Czartoria, 18-413 Miastkowo

 

c) osiągniętych przez gminę Mały Płock oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Na rok 2016 - 18%

Poziom w gminie Mały Płock - 14,79%

 

d) punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Mały Płock, wraz ze wskazaniem godziny przyjmowania odpadów:

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Ogrodowa 1

18-516 Mały Płock

godz: 07:00 - 15:00