Weryfikacja deklaracji śmieciowych

WERYFIKACJA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH

       Urząd Gminy Mały Płock informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych” pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Mały Płock.

       Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

      Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

       Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu zamieszkania (w miejscu wytwarzania odpadów). W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane a także studenci przebywający obecnie na nieruchomości, którzy uczą się zdalnie z przyczyny pandemii koronawirusa.

Od dnia 08.02.2021r. urząd poprowadzi weryfikację złożonych deklaracji w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach,  organ wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

       Apelujemy, aby do dnia 05.02.2021r. właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie dokonali aktualizacji danych, złożyli rzetelną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Mały Płock, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP (wymaga posiadania podpisu elektronicznego). Wzór deklaracji można znaleźć tutaj oraz na stronie internetowej: www.malyplock.pl, w zakładce gospodarka odpadami.

       Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:
FileFile size
Download this file (deklaracja nowa poprawiona.pdf)deklaracja nowa poprawiona.pdf923 kB